Yusak
Allah Perintahkan Nabi Yusak Rebut Tanah Kanaan
1
1 Setelah kematian Musa,
hamba Allah itu,
Allah berfirman kepada Yusak bin Nun,
pelayan Musa,
demikian,
2 “Hamba-Ku Musa telah mati.
Sekarang,
segeralah engkau dan seluruh bangsa ini menyeberangi Sungai Yordan menuju negeri yang Kukaruniakan kepada mereka,
yaitu kepada bani Israil.
3 *Setiap tempat yang akan dipijak oleh telapak kakimu telah Kukaruniakan kepadamu,
seperti yang Kufirmankan kepada Musa.
4 Daerahmu akan terbentang dari padang belantara dan dari Gunung Libanon ini hingga ke sungai besar,
yaitu Sungai Efrat—seluruh negeri orang Het—sampai ke Laut Besar,
di arah matahari terbenam.
5 *Tak seorang pun akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti dahulu Aku menyertai Musa,
demikianlah Aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan menelantarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
6 *Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu karena engkau akan memimpin bangsa ini mewarisi negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk dikaruniakan kepada mereka.
7 Hanya,
kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Taurat yang diperintahkan oleh hamba-Ku Musa kepadamu.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau berhasil ke mana pun engkau pergi.
8 Janganlah berhenti mempercakapkan Kitab Suci Taurat ini,
tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau dapat bertindak hati-hati menurut segala sesuatu yang tertulis di dalamnya.
Dengan demikian,
perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berhasil.
9 Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu,
‘Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu’?
Jangan gentar dan jangan kecut hati karena Allah,
Tuhanmu,
menyertai engkau ke mana pun engkau pergi.”
10 Setelah itu,
Yusak memberi perintah kepada para pengatur pasukan bangsa itu,
katanya,
11 “Berjalanlah di tengah-tengah perkemahan dan perintahkanlah bangsa itu demikian,
‘Siapkanlah bekalmu karena dalam tiga hari ini kamu akan menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk menduduki negeri yang dikaruniakan Allah,
Tuhanmu,
kepadamu menjadi milikmu.’”
12 *Kepada bani Ruben,
bani Gad,
dan setengah suku Manasye,
Yusak berkata,
13 “Ingatlah perkataan yang diamanatkan Musa,
hamba Allah itu,
kepadamu,
Allah,
Tuhanmu,
memberikan ketenteraman kepadamu dan mengaruniakan negeri ini kepadamu.’
14 Istrimu,
anak-anakmu,
dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang Sungai Yordan.
Tetapi,
kamu,
semua kesatria yang gagah perkasa,
harus menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata lengkap.
Kamu harus membantu mereka
15 sampai Allah mengaruniakan ketenteraman kepada saudara-saudaramu seperti halnya kepadamu,
dan sampai mereka menduduki negeri yang dikaruniakan Allah,
Tuhanmu,
kepada mereka.
Setelah itu,
barulah kamu dapat kembali ke tanah milikmu dan menduduki negeri yang diberikan Musa,
hamba Allah itu,
kepadamu di seberang Sungai Yordan,
di arah matahari terbit.”
16 Jawab mereka kepada Yusak,
“Semua yang kauperintahkan kepada kami akan kami lakukan,
dan ke mana pun kausuruh kami pergi,
kami akan pergi.
17 Seperti kami menaati Musa dalam segala hal,
demikian pulalah kami akan menaati engkau.
Hanya,
kiranya Allah,
Tuhanmu,
menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa.
18 Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mau mendengarkan perkataanmu dalam segala hal yang kauperintahkan kepadanya haruslah dihukum mati.
Hanya,
kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu.”