Yeremia
1
1 Inilah perkataan Yeremia bin Hilkia,
seorang dari antara para imam di Anatot,
di Tanah Binyamin.
2 *Firman Allah turun kepadanya pada zaman Yosia bin Amon,
raja Yuda,
di tahun ketiga belas pemerintahannya,
3 *kemudian turun lagi pada zaman Yoyakim bin Yosia,
raja Yuda,
sampai akhir tahun kesebelas pemerintahan Zedekia bin Yosia,
raja Yuda,
ketika penduduk Yerusalem diangkut ke tempat pembuangan dalam bulan kelima.
Nabi Yeremia Dipanggil dan Diutus
4 Firman Allah turun kepadaku demikian,
5 “Sebelum Aku membentuk engkau dalam kandungan,
Aku telah mengenal engkau,
sebelum engkau keluar dari rahim,
Aku telah mengkhususkan engkau.
Aku telah menentukan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.”
 
6 Tetapi,
aku berkata,
“Aduh,
ya Allah,
ya Rabbi!
Sesungguhnya,
aku tidak pandai bicara karena aku ini masih muda.”
7 Firman Allah kepadaku,
“Jangan katakan,
‘Aku ini masih muda,’
tetapi kepada siapa pun engkau Kuutus haruslah engkau pergi,
dan apa pun yang Kuperintahkan kepadamu haruslah kausampaikan.
8 Jangan takut kepada mereka karena Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau,”
demikianlah firman Allah.
9 Lalu,
Allah mengulurkan tangan-Nya dan menjamah mulutku.
a Firman Allah kepadaku,
“Sesungguhnya,
Aku memberitahukan firman-Ku kepadamu.
10 Lihat,
pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan,
untuk membinasakan dan meruntuhkan,
untuk membangun dan menanam.”
11 Firman Allah turun lagi kepadaku demikian,
“Apa yang kaulihat,
Yeremia?”
Jawabku,
“Aku melihat sebatang dahan pohon badam.”
12 Firman Allah kepadaku,
“Baik penglihatanmu,
karena Aku akan mengawasib supaya firman-Ku terlaksana.”
13 Firman Allah turun kepadaku untuk kedua kalinya demikian,
“Apa yang kaulihat?”
Jawabku,
“Aku melihat sebuah periuk yang mendidih.
Mulutnya menghadap kemari dari sebelah utara.”
14 Firman Allah kepadaku,
“Dari utarac akan terbit malapetaka menimpa seluruh penduduk negeri ini.
15 Sungguh,
Aku memanggil seluruh suku bangsa dari kerajaan sebelah utara,”
demikianlah firman Allah.
 
“Mereka akan datang dan mendirikan takhtanya masing-masing
di depan pintu-pintu gerbang Yerusalem,
berhadapan dengan seluruh tembok di sekelilingnya
dan berhadapan dengan seluruh kota Yuda.
16 Aku akan menjatuhkan hukuman-Ku atas mereka
sehubungan dengan segala kejahatan mereka
sebab mereka telah meninggalkan Aku.
Mereka membakar dupa bagi ilah-ilah lain
dan sujud menyembah buatan tangan mereka sendiri.
17 Tetapi,
engkau,
bersiaplah!
Segeralah sampaikan kepada mereka semua yang Kuperintahkan kepadamu.
Jangan kecut hati menghadapi mereka supaya Aku tidak membuat engkau kecut hati di hadapan mereka.
18 Mengenai Aku,
sesungguhnya pada hari ini Aku menjadikan engkau kota yang berkubu,
tiang besi,
dan tembok tembaga di hadapan seluruh negeri ini—di hadapan raja-raja Yuda,
para pembesarnya,
para imamnya,
dan rakyat negeri ini.
19 Mereka akan memerangi engkau,
tetapi tidak akan mengalahkan engkau karena Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau,”
demikianlah firman Allah.